.. 18

บุคลากรกองกลางเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน

บุคลากรกองกลางเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน  ดูรายละเอียด

.. 10

กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

.. 11

โครงการปฐมนิเทศกรรมการหอพักนักศึกษา และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ปีการศึกษา 2557

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

          สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศกรรมการหอพักนักศึกษา                      และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา  08.๐0 – 22.00 น. ณ ห้องประชุมหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 และบ้านกลางดอย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กรรมการหอพักนักศึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทำความรู้จักกันและกันในกลุ่มของกรรมการหอพักนักศึกษา มีความเป็นผู้นำ รู้จักการตั้งเป้าหมาย การบริหารเวลา และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

Older posts «